Feeling lost? No worries, Futurekitchens rebranded to Winning!!

Privacybeleid van winningfoods.nl

Deze applicatie verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Gebruikers kunnen onderworpen zijn aan verschillende beschermingsnormen en daarom kunnen voor sommigen bredere normen van toepassing zijn. Om meer te weten te komen over de beschermingscriteria, kunnen gebruikers de sectie toepasselijkheid raadplegen.

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de printopdracht in de instellingen van elke browser.

Eigenaar en gegevensbeheerder

Soorten gegevens verzameld

Onder het soort gegevens dat deze Applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Tracker; Gebruiksgegevens.

Volledige details over elk type verzamelde persoonlijke gegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle door deze applicatie gevraagde gegevens verplicht en als deze gegevens niet worden verstrekt, kan deze applicatie haar diensten niet verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek vermeldt dat sommige Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.
Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar.
Elk gebruik van cookies – of van andere trackingtools – door deze applicatie of door de eigenaren van diensten van derden die door deze applicatie worden gebruikt, dient om de door de gebruiker vereiste service te leveren, naast alle andere doeleinden die in dit document worden beschreven en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze Applicatie en bevestigen dat ze toestemming hebben van de derde partij om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de Gegevens

Verwerkingsmethoden

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-tools, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Applicatie (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeembeheer) of externe partijen (zoals derde- partij technische dienstverleners, postvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die indien nodig door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

Wettelijke basis van verwerking

De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: onder sommige wetgeving kan het de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking (“opt-out”), zonder dat hij hoeft te vertrouwen op toestemming of enige andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Eigenaar rust;
 • de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag van de Eigenaar;
 • verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen die door de Eigenaar of door een derde partij worden nagestreefd.

In ieder geval zal de Eigenaar graag helpen om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker, kunnen gegevensoverdrachten de overdracht van de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan hun eigen land inhouden. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers de sectie met details over de verwerking van persoonlijke gegevens raadplegen.

Als bredere beschermingsnormen van toepassing zijn, hebben gebruikers ook het recht om kennis te nemen van de rechtsgrondslag van gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of die is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN , en over de beveiligingsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te raadplegen of door contact op te nemen met de eigenaar met behulp van de informatie in de contactsectie.

Retentietijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld met het oog op de legitieme belangen van de Eigenaar, worden bewaard zolang als nodig is om aan dergelijke doeleinden te voldoen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op inzage, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

De doeleinden van verwerking

De gegevens over de gebruiker worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen zijn service te verlenen, te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, te reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn gebruikers of derden) te beschermen, kwaadwillende of frauduleuze activiteiten op te sporen, evenals het volgende: Analytics.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doeleinde worden gebruikt, kan de Gebruiker de sectie “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

 • Analytics

De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers die recht hebben op bredere beschermingsnormen kunnen elk van de hieronder beschreven rechten uitoefenen. In alle andere gevallen kunnen Gebruikers bij de Eigenaar informeren welke rechten op hen van toepassing zijn.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming op elk moment intrekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken als ze eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer details vindt u in het speciale gedeelte hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te weten te komen of de gegevens door de eigenaar worden verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te krijgen van de gegevens die worden verwerkt.
 • Controleer en zoek rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te verifiëren en te vragen om deze te actualiseren of corrigeren.
 • Beperk de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens voor geen enkel ander doel verwerken dan deze op te slaan.
 • Hun Persoonsgegevens laten verwijderen of anderszins laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om het wissen van hun Gegevens van de Eigenaar te verkrijgen.
 • Hun Gegevens ontvangen en laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze zonder enige belemmering naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens geautomatiseerd worden verwerkt en dat de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een claim in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een openbaar belang, bij de uitoefening van een officiële autoriteit die aan de Eigenaar is verleend of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen dergelijke verwerking door een grond op te geven die verband houdt met hun specifieke situatie om het bezwaar rechtvaardigen.

Gebruikers moeten echter weten dat als hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, ze op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe u deze rechten kunt uitoefenen?

Alle verzoeken om gebruiksrechten uit te oefenen kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen door de Eigenaar zo vroeg mogelijk en altijd binnen een maand worden behandeld.

Toepasbaarheid van bredere beschermingsnormen

Hoewel de meeste bepalingen van dit document alle Gebruikers betreffen, zijn sommige bepalingen uitdrukkelijk alleen van toepassing als de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan bredere beschermingsnormen.

Dergelijke bredere beschermingsnormen zijn van toepassing wanneer de verwerking:

 • wordt uitgevoerd door een Eigenaar gevestigd binnen de EU;
 • betreft de Persoonsgegevens van Gebruikers die zich in de EU bevinden en die verband houden met het aanbieden van betaalde of onbetaalde goederen of diensten aan dergelijke Gebruikers;
 • betreft de Persoonsgegevens van Gebruikers die zich in de EU bevinden en stelt de Eigenaar in staat om het gedrag van dergelijke Gebruikers in de EU te volgen.

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Juridische actie

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar voor juridische doeleinden worden gebruikt voor de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze Applicatie of de gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar op verzoek van overheidsinstanties mogelijk verplicht is om persoonsgegevens bekend te maken.

Aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid, kan deze applicatie de gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en alle diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie vastleggen (systeemlogboeken) en voor dit doel andere Persoonsgegevens (zoals het IP-adres) gebruiken.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe "Do Not Track"-verzoeken worden afgehandeld

Deze applicatie ondersteunt geen "Do Not Track"-verzoeken.
Om te bepalen of een van de services van derden die het gebruikt de "Niet volgen"-verzoeken honoreert, leest u hun privacybeleid.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers op deze pagina en mogelijk binnen deze Applicatie hiervan op de hoogte te stellen en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving aan Gebruikers te sturen via alle contactgegevens die beschikbaar zijn voor de eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina vaak te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan vermeld.

Indien de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van toestemming van de Gebruiker, zal de Eigenaar, indien nodig, nieuwe toestemming van de Gebruiker verkrijgen.

nl_NLNL